site-logo

Bent u arts of apotheker?
Bezoek dan onze website voor gezondheidsprofessionelen

Relenza®

Zanamivir

Productoverzicht

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
RELENZA
5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer u ernstige bijwerkingen heeft of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze bijsluiter

 1. Wat is Relenza en waarvoor wordt het gebruikt?
 2. Wat u moet weten voordat u Relenza gebruikt?
 3. Hoe wordt Relenza gebruikt?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u Relenza?
 6. Aanvullende informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 WAT IS RELENZA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Relenza bevat zanamivir, dat tot de geneesmiddelengroep van antivirale middelen behoort.

Relenza wordt gebruikt om griep te behandelen(infectie met het influenzavirus). Het vermindert de symptomen van griep en helpt u sneller genezen.

Relenza wordt ook gebruikt om tijdens een griepepidemie te voorkomen dat u griep krijgt.

Volwassenen en kinderen van 5 jaar of ouder mogen met Relenza behandeld worden.

Relenza moet tot in de longen geïnhaleerd (ingeademd) worden, omdat het nauwelijks in het lichaam wordt geabsorbeerd wanneer het wordt ingeslikt. Het griepvirus infecteert de longen en wanneer u Relenza inhaleert, werkt het middel rechtstreeks in op het virus in uw longen.
Relenza vervangt de griepvaccinatie niet. U moet nog steeds met uw arts overleggen of u tegen griep gevaccineerd moet worden.

2 WAT U MOET WETEN VOORDAT U RELENZA GEBRUIKT?

Gebruik Relenza niet:
als u allergisch (overgevoelig) bent voor zanamivir
als u allergisch (overgevoelig) bent voor lactose of melkeiwitten.

Wees extra voorzichtig met Relenza
Als u een beklemd gevoel in de keel of op de borst ervaart wanneer u Relenza gebruikt
In zeer zeldzame gevallen kan Relenza een reactie veroorzaken zoals:
een beklemd gevoel in de keel of op de borst
ademhalingsmoeilijkheden.
  Als u één van deze symptomen ervaart wanneer u Relenza gebruikt:
→ Staak het gebruik van Relenza en roep onmiddellijk medische hulp. Neem contact op met uw arts of met de afdeling spoedgevallen van 
  het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Geef Relenza niet aan kinderen jonger dan 5 jaar.

Als u astma of andere long- of ademhalingsproblemen heeft
Uw arts moet weten of u één van de volgende aandoeningen heeft:
astma.
een andere longaandoening die ademhalingsproblemen veroorzaakt − zoals emfyseem, chronisch obstructieve longziekte (COPD) of chronische bronchitis.
→ Licht uw arts in voordat u Relenza gebruikt
, zodat hij/zij u nauwkeuriger onder toezicht kan houden om na te gaan of uw aandoening onder controle is.

Als u inhalatiemedicatie gebruikt voor astma of voor een ander ademhalingsprobleem, lees dan het volgende gedeelte − Gebruik van Relenza met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen − van deze bijsluiter zorgvuldig door, voordat u Relenza gebruikt.

Gebruik van Relenza met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen

Als u inhalatiemedicatie gebruikt voor astma of voor een ander ademhalingsprobleem, blijf dan uw inhaler(s) op de gewone tijdstippen gebruiken.

• Als u het advies kreeg om Relenza op hetzelfde ogenblik te gebruiken als uw andere inhalatiemedicatie, gebruik de andere medicatie dan enkele minuten voordat u Relenza gebruikt.
Zorg ervoor dat u uw snelwerkende ‘reliever’ inhaler (zoals salbutamol) bij de hand heeft wanneer u Relenza gebruikt.

In zeer zeldzame gevallen kan Relenza een reactie veroorzaken zoals:
een beklemd gevoel in de keel of op de borst
ademhalingsmoeilijkheden.

Als u één van deze symptomen ervaart wanneer u Relenza gebruikt:
→ Staak het gebruik van Relenza. Gebruik uw snelwerkende ‘reliever’ inhaler om te kunnen ademen. Roep onmiddellijk medische hulp. Neem contact op met uw arts of met de afdeling spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.


Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Als u inhalatiemedicatie gebruikt voor astma of andere ademhalingsproblemen, moet u zeker bovenstaande raad lezen.
Als u het advies kreeg om u tegen griep te laten vaccineren
Zelfs als u Relenza gebruikt om te voorkomen dat u griep krijgt, kan u eender wanneer gevaccineerd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u borstvoeding geeft, zwanger bent of zou kunnen zijn:
→ Praat met uw arts voordat u Relenza gebruikt.

Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de veiligheid van Relenza bij zwangere vrouwen. Hoewel er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat Relenza schadelijk is voor ongeboren baby’s, is het mogelijk dat uw arts u de raad geeft om tijdens de zwangerschap geen Relenza te gebruiken.

U mag geen borstvoeding geven wanneer u Relenza gebruikt. Het werkzame bestanddeel (zanamivir) zou in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Relenza zou geen invloed hebben op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Relenza
Relenza bevat lactose en melkeiwitten
Relenza bevat melksuiker (lactose), en kan melkeiwitten bevatten.
Als u overgevoelig bent voor lactose of een ander soort suiker, of voor melkeiwitten:
→ Gebruik Relenza niet. Vraag uw arts om raad om griep te behandelen of te voorkomen .

3 HOE WORDT RELENZA GEBRUIKT?

Volg bij het gebruik van Relenza nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Relenza is een geneesmiddel in poedervorm, dat u via de mond tot in de longen inhaleert door middel van een toestel, de Diskhaler. Het poeder zit in blistervakjes op een Rotadisk, dit is een schijf in aluminiumfolie die u in de Diskhaler steekt.
Geef Relenza niet aan kinderen jonger dan 5 jaar.

Wanneer moet u Relenza beginnen gebruiken

Als u griep heeft. Om de beste resultaten te bereiken, moet u zo snel mogelijk Relenza beginnen gebruiken wanneer u griepsymptomen heeft:
• voor volwassenen: binnen 48 uur na de eerste symptomen
voor kinderen: binnen 36 uur na de eerste symptomen.

Om griep te voorkomen

Als iemand van uw gezin griep heeft en u wil voorkomen dat u ook griep krijgt, moet u zo snel mogelijk Relenza beginnen gebruiken nadat u met deze persoon in contact bent gekomen:
voor volwassenen en kinderen: binnen 36 uur na contact met de besmette persoon.
Als er in uw buurt een griepepidemie heerst, zal uw arts u zeggen wanneer u Relenza moet beginnen gebruiken.

Hoeveel Relenza moet u gebruiken

Hoeveel Relenza u moet gebruiken, hangt af van het feit of u al griep heeft of Relenza gebruikt om griep te voorkomen.

Als u griep heeft
Volwassenen en kinderen (van 5 jaar of ouder): de gebruikelijke dosering is 2 inhalaties (2 blistervakjes) tweemaal per dag gedurende 5 dagen.

Om griep te voorkomen

Als iemand van uw gezin griep heeft:

 • Volwassenen en kinderen (van 5 jaar of ouder): de gebruikelijke dosering is 2 inhalaties (2 blistervakjes) eenmaal per dag gedurende 10 dagen.

Als er in uw buurt een griepepidemie heerst

 • Volwassenen en kinderen (van 5 jaar of ouder): de aanbevolen dosering bedraagt 2 inhalaties (2 blistervakjes) eenmaal per dag gedurende 28 dagen.

Wat u moet doen als u meer van Relenza heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u per ongeluk te veel Relenza gebruikt, zal u hier waarschijnlijk geen problemen van ondervinden.
Als u zich echter zorgen maakt of zich onwel voelt, vooral als u astma of andere longproblemen heeft:
→ Vraag uw arts om advies of contacteer uw apotheker of het Antigifcentrum (tel : 070/245.245).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Relenza te gebruiken

Wanneer u een dosis Relenza bent vergeten, neem dan uw gebruikelijke dosis zodra u het zich herinnert en doe vervolgens voort zoals voordien.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Relenza
Om griep te behandelen, is het belangrijk dat u de volledige duur van de behandeling voltooit
(normaal 5 dagen), ook al voelt u zich beter. Anders kunnen de griepsymptomen terugkeren.
Als u de behandeling met Relenza eerder wil stoppen:
→ Vraag uw arts om advies.

Op de keerzijde van deze bijsluiter vindt u een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe u de Relenza Diskhaler moet gebruiken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de eerste dosis gebruikt. Als u nog vragen heeft over het gebruik van de Diskhaler, vraag dan aan uw apotheker om samen met u de instructies te overlopen.

4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Relenza bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zeldzame bijwerkingen
Deze komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen die Relenza gebruiken:

 • Een beklemd gevoel in de keel of op de borst, kortademigheid of plotse ademhalingsproblemen. Als u aan een longziekte lijdt (zoals astma of 
  COPD), kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van Relenza onder medisch toezicht staat, voor het geval dat deze bijwerking bij u optreedt.
 • Opgezwollen gezicht, mond of keel
 • Huiduitslag of netelroos (jeukende bultjes op de huid).
 • Als u één van deze effecten ervaart:
  → Staak het gebruik van Relenza en roep onmiddellijk medische hulp. Neem contact op met uw arts of met de afdeling spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

  Plotse gedragswijzigingen, hallucinaties en stuipen
  Tijdens behandeling met Relenza zijn gedragswijzigingen, zoals verwardheid en een reactiviteitsverlies, opgetreden. Sommige personen kunnen ook hallucinaties (dingen zien, horen of voelen die er niet zijn) of stuipen (aanvallen) krijgen die tot bewustzijnsverlies kunnen leiden. Ouders moeten vooral alert zijn op deze symptomen als hun kind of tiener griep heeft. Deze symptomen werden vastgesteld bij personen met griep die geen Relenza namen. Daarom is niet geweten of ze te wijten zijn aan Relenza.

  Als één van deze symptomen bij u optreedt:
  Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u andere bijwerkingen ervaart
Als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5 HOE BEWAART U RELENZA?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Relenza of de Diskhaler niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking.
Bewaar Relenza beneden 30°C.
Relenza Rotadisks dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6 AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Relenza
Het werkzame bestanddeel is zanamivir (5 mg per dosis).
Het andere bestanddeel is lactosemonohydraat (dat melkeiwitten bevat).

Hoe ziet Relenza eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Het Relenza poeder zit in vier blistervakjes op de zilverkleurige schijf in aluminiumfolie, genaamd de Rotadisk. Elk blistervakje bevat 5 mg zanamivir. Het geneesmiddel wordt langs de mond van de Rotadisk geïnhaleerd door middel van een plastic toestel, de Diskhaler.
Relenza is verkrijgbaar in twee soorten verpakking:

 • een 1-daags starterspak dat één Relenza Rotadisk en één Diskhaler bevat
 • een 5 -daags behandelingspak dat vijf Relenza Rotadisks en één Diskhaler bevat

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

GlaxoSmithKline s.a / n.v.
Rue du Tilleul 13
1332 Genval

Fabricant

Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle
Rue Lavoisier 23
F-27000 Evreux
Frankrijk
Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG
2 Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland


Wijze van aflevering
Geneesmiddel op medisch voorschrift.

Registratienummer:BE 205231.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

 

De Diskhaler bestaat uit drie delen:
Haal de Diskhaler niet uit elkaar, tenzij u de stapsgewijze handleiding heeft doorgenomen.


 

De Rotadisk past in de Diskhaler

 

 

 

 

De Rotadisk past op het wieltje van de Diskhaler.
Elk van de vier blistervakjes op de Rotadisk bevat één dosis Relenza.

Belangrijk:

 • Let erop dat u geen blistervakjes op de Rotadisk doorprikt voordat u de Rotadisk in de Diskhaler steekt.
 • Tussen twee inhalaties mag u de Rotadisk in de Diskhaler laten steken, maar de blistervakjes mogen slechts vlak voor inhalatie doorprikt worden.
 • Houd de Diskhaler proper. Veeg het mondstuk na gebruik af met een doekje en plaats tussen twee inhalaties de blauwe beschermkap weer op de Diskhaler. 

STAPSGEWIJZE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE RELENZA DISKHALER

Om een Rotadisk in de Diskhaler te steken:

 

1. Verwijder de blauwe beschermkap..

 

Controleer of het mondstuk aan de binnen- en buitenkant proper is.

2. Neem de witte schuiflade vast zoals op de tekening staat aangegeven en trek deze helemaal uit.

3. Druk voorzichtig op de vingergrepen aan de zijkanten van de witte schuiflade. Maak de schuiflade los van het basisstuk.

De witte schuiflade moet gemakkelijk loskomen.

4. Leg een nieuwe Relenza Rotadisk op het wieltje.

Zorg ervoor dat de bedrukte zijde naar boven ligt en de blistervakjes naar onder.
De blistervakjes passen in de gaatjes van het wieltje.

5. Duw de witte schuiflade weer in het basisstuk.

Plaats de blauwe beschermkap weer op het toestel als u nog niet klaar bent om een dosis Relenza te inhaleren.
Om de inhaleerdosis klaar te maken:
Doe dit enkel wanneer u volledig klaar bent om een dosis te inhaleren.

6. Houd de Diskhaler horizontaal.

Klap het opklapdeksel helemaal rechtop.
Het deksel moet helemaal vertikaal staan, zodat het blistervakje volledig wordt doorgeprikt.
Klap het deksel terug neer.
Nu is de Diskhaler klaar voor gebruik. Houd de Diskhaler horizontaal totdat u de dosis geïnhaleerd heeft.
Als u andere inhalatiemedicatie gebruikt,lees dan Gebruik van Relenza met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen in rubriek 2 van deze bijsluiter.
Om de medicatie te inhaleren:

7. Plaats de Diskhaler nog niet in uw mond. Adem zo lang mogelijk uit en houd hierbij de Diskhaler ver verwijderd van uw mond. Blaas niet in de Diskhaler, anders blaast u het poeder uit de Rotadisk.


Houd de Diskhaler horizontaal
Steek het mondstuk tussen uw tanden. Klem uw lippen krachtig rond het mondstuk.

Bijt niet op het mondstuk. Laat de luchtgaatjes aan weerszijden van het mondstuk onbedekt.
Adem eenmaal snel en diep in via het mondstuk. Houd enkele seconden de adem in.

Haal de Diskhaler uit uw mond.

Houd nog enkele seconden of zo lang mogelijk de adem in.

Om het volgende blistervakje klaar te maken (het tweede deel van uw dosis):

8. Trek de witte schuiflade helemaal uit (trek hem niet helemaal los) en duw hem vervolgens terug.

Hierdoor zal het wieltje draaien zodat het volgende blistervakje zal verschijnen.

Herhaal zo nodig deze stap totdat er een vol blistervakje onder de priknaald verschijnt.

Herhaal stappen 6 en 7 om het geneesmiddel te inhaleren.

9. Na het inhaleren van de volledige dosis (normaal twee blistervakjes):
Wrijf het mondstuk met een doekje schoon en plaats de blauwe beschermkap weer op het toestel. Het is belangrijk dat u de Diskhaler proper houdt.

Om de Rotadisk te vervangen::

10. Haal de Rotadisk uit de Diskhaler wanneer de vier blistervakjes leeg zijn. Steek een nieuwe Rotadisk in het toestel zoals aangegeven in stappen 1 tot 5.

Indien u verdere vragen hebt over dit product of indien u een nevenwerking waarneemt, contacteer dan uw arts of apotheker. 

Relenza® Patiënteninformatie

Relenza ® is een handelsmerk van GlaxoSmithKline

MVC: Laatste update 30 januari 2012:  BE/ZMR/0002/11

Links & bronnen

Opgepast, u verlaat de site gezondheid.gsk.be. Gelieve te noteren dat GSK niet verantwoordelijk is voor deze externe website.